Algemene voorwaarden

Versie maart 2019

Bij het maken van een afspraak ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Bijsimoon (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74048457) en verklaar je hierbij kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden door het lezen hiervan op deze website.

Artikel 1 | Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 2 | Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer:
De rechtspersoon namens wie de orthopedagoog/coach Diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden aanbiedt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.
Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van Diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.
Coachee:
De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.
Diensten:
Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.
Overeenkomst:
Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd aan Opdrachtgever na een kennismakingsgesprek door Opdrachtnemer. Opdrachtgever stuurt desgewenst voor aanvang van de opdracht één exemplaar getekend retour of bevestigt deze per mail.

Artikel 3 | Uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de Overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting;
2. Door bevestiging van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft Opdrachtgever toestemming haar NAW gegevens plus telefoonnummer en emailadres te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van Opdrachtnemer voor administratiedoeleinden;
3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten;
4. Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met derden een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 4 | Annuleringsvoorwaarden

1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht om Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi-)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Opdrachtnemer kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Opdrachtnemer de annulering schriftelijk aan Opdrachtgever mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen;
2. Bij annulering door Opdrachtgever van een particulier dan wel individueel coaching- en begeleidingsgesprek binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is Opdrachtgever 100% van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten en bij annulering langer dan 48 uur voor aanvang van deze activiteiten zullen de kosten niet in rekening worden gebracht. Indien de Coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd;
3. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd, indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Opdrachtnemer;
4. Bij annulering door Opdrachtgever van trainingen en aanverwante werkzaamheden binnen 5 werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, dient Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren dan wel van de overeengekomen hoofdsom te betalen. Bij annulering door Opdrachtgever binnen 4 weken tot en met 5 werkdagen voor de aanvang van betreffende activiteiten dient Opdrachtgever 50% van de kosten van de geannuleerde uren dan wel van de overeengekomen hoofdsom te betalen. Annulering kan tot 8 weken voor aanvang van een training-, begeleiding of coaching traject kosteloos geschieden;
5. Annulering door Opdrachtgever dient bij aangetekend schrijven te geschieden. Bij coachings- en andere begeleidingstrajecten dient dit, binnen 24 uur voor aanvang van de activiteit, per sms kenbaar gemaakt te worden. Anderzijds volstaat e-mail. Voor activiteiten als training en aanverwante werkzaamheden volstaat e-mail. Voorts is Opdrachtgever dan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden;
6. Ingeval de Coachee/ Opdrachtgever na aanvang van een advies-, training-, begeleidings- of coaching traject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Opdrachtnemer, anders rechtvaardigen;
7. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien hij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst;
8. Opdrachtnemer behoudt zich het recht om coaching-, training en aanverwante activiteiten te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een Opdrachtgever te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door Opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de Overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

Artikel 5 | Betalingsvoorwaarden

1. Betaling door Opdrachtgever dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening naar een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. De factuur wordt bij aanvang van de Overeenkomst verstuurd tenzij er sprake is van een eenmalige sessie, dan volgt de factuur achteraf. Indien de Opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen 7 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de Opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist;
2. Bij niet tijdige betaling binnen 7 dagen na de factuurdatum stuurt de Opdrachtnemer de Opdrachtgever een betalingsherinnering. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is de Opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien Opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is Opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten, die met deze incasso gemoeid zijn;
3. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient Opdrachtgever dit binnen één week na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij Opdrachtnemer.

Artikel 6 | Prijzen en offertes

1. Alle offertes en prijsopgaven door Opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen;
2. Offertes zijn gebaseerd op de bij Opdrachtnemer beschikbare informatie;
3. De Opdrachtgever is op de hoogte gesteld van de door Opdrachtnemer gevraagde tarieven;
4. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of Overeenkomst door Opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd;
5. In de Overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

Artikel 7 | Honorarium en kosten

1. Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, uit een vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst dan wel per geleverde Dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid;
2. Opdrachtnemer kan Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld;
3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens eventueel door de overheid opgelegde maatregelen;
4. Opdrachtnemer maakt onderscheid in tarieven voor zakelijke en particuliere Opdrachtgevers. De standaardtarieven van Opdrachtnemer zijn de particuliere tarieven. Opdrachtnemer kan besluiten om in voorkomende gevallen het zakelijke tarief te rekenen aan een zakelijke Opdrachtgever onder de strikte voorwaarde dat de Opdrachtgever de dienst niet uit eigen middelen financiert.

Artikel 8 | Rechten en plichten

1. De Opdrachtnemer is verplicht zijn werk zorgvuldig te doen en de Opdrachtgever met respect te behandelen; hij mag geen misbruik maken van zijn positie. Er is sprake van een strikt beroepsmatig contact. Zolang de behandeling plaatsvindt, mag de Opdrachtnemer geen Overeenkomst met de Opdrachtgever sluiten waarvan hij voordeel zou kunnen hebben.

Artikel 9 | Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching, training en aanverwante activiteiten. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld;
2. De Opdrachtnemer heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. De Opdrachtgever moet toestemming geven om gegevens aan derden te kunnen verstrekken. De Opdrachtnemer mag alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. De Opdrachtnemer heeft geen toestemming nodig wanneer hij over de behandeling overleg wil plegen met collega’s, die overigens ook een geheimhoudingsplicht hebben. Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden;
3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 10 | Dossier

1. De Opdrachtgever op de hoogte is van het feit dat de Opdrachtnemer een klantendossier bijhoudt;
2. De Opdrachtnemer behandelt dit klantendossier overeenkomstig met de Nederlandse privacy regeling en overeenkomstig met de eisen die gesteld worden door het de Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO);
3. De Opdrachtgever kan een kopie vragen van dit klantendossier dat op de Opdrachtgever van betrekking is;
4. De Opdrachtgever kan vernietiging eisen van het klantendossier dat op Opdrachtgever van toepassing is en de Opdrachtnemer is wettelijk verplicht hier aan mee te werken tenzij er een wettelijk (juridische) aanwijsbare reden voor is of indien de persoonsgegevens essentieel zijn voor de zorg van een andere Opdrachtgever in verband met erfelijke ziektes of vanwege een andere aanwijsbare medische oorzaak.

Artikel 11 | Intellectuele eigendom

1. Opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door hem – in het kader van de Overeenkomst – aan Opdrachtgever en/of Coachee verstrekte of gebruikte diensten en producten;
2. Opdrachtgever en/of Coachee mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer geen gebruik maken van deze diensten en/of producten, waarop Opdrachtnemer rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.

Artikel 12 | Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten;
2. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag;
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens coaching-, training en aanverwante activiteiten. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes;
5. Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13 | Geschillenbeslechting

1. Op iedere Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;
2. Indien Opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient hij dit binnen 7 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de Opdrachtnemer;
3. Alle geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, die mochten ontstaan, voortvloeiend uit deze Overeenkomst, zullen worden beslecht door middel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Opdrachtnemer gevestigd is. Dit in het geval dat er geen onderlinge oplossing wordt gevonden na het indienen van de klacht door Opdrachtgever bij Opdrachtnemer;
4. Opdrachtnemer voert de Diensten uit in overeenstemming met de beroepscode van de NVO (Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen) en acht zich gebonden aan het Klachtenreglement van de NVO. De toepasselijke gedragsregels en reglementen zijn te vinden op de website van de NVO: www.nvo.nl;
5. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door Opdrachtgever van verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst, komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 14 | Slotbepaling

1. Opdrachtnemer is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst overhandigde versie van de Algemene Voorwaarden;
2. Indien een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling;
3. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer.