Privacyverklaring

Bij Simoon is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze verklaring wordt toegelicht welke persoonsgegevens er worden verzameld en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en welke cookies er verzameld worden.

Bij Simoon is een onderneming, gespecialiseerd in orthopedagogische begeleiding voor jonge meiden en vrouwen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bij Simoon verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- IP-adres (geanonimiseerd)
- Locatiegegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op mijn website
- Internetbrowser en apparaat type
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door aanmelding op mijn website, telefonisch en/of in correspondentie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Bij Simoon verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- gezondheid (indien van toepassing voor de behandeling en alleen met jouw toestemming)
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bijsimoon.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bij Simoon verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Het correct kunnen uitvoeren van de behandeling overeenkomstig afspraak.
Hierbij houd ik mij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Nederland stelt. Deze privacyverklaring geldt wanneer je mijn website bezoekt en wanneer je een beroep doet op mijn producten en diensten. Dat betekent onder andere dat persoonsgegevens rechtmatig verwerkt worden, deze gegevens goed beveiligd worden en deze alleen onder voorwaarden worden gedeeld met derden. Deze privacyverklaring ziet toe op al mijn verwerkingen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik respecteer de privacy van alle bezoekers van mijn website https://www.bijsimoon.nl en van mijn klanten. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niet met mijn diensten te maken hebben. Bij Simoon verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van mijn dienstverlening. Denk hierbij aan:
- administratie
– websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren
– nieuwsbriefsoftware, voor de digitale nieuwsbrief
– Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken sluit ik een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bij Simoon maakt gebruik van cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak (technische en functionele cookies). Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens die gelinkt zijn aan jouw identiteit, maar onthoudt enkel jouw voorkeuren en interesses op basis van jouw surfgedrag. Ik maak gebruik van Google Analytics websitestatistieken, die het surfgedrag van bezoekers van deze website monitoren (analytische cookies). Cookies worden vooral geplaatst om de gebruikerservaring van deze website te verbeteren. Wanneer je geen cookies wilt accepteren, dan kan je dit instellen in jouw browser. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Beveiligde verbinding
Alle gegevens die je met mij deelt via de website wordt via een beveiligde verbinding (SSL) aan mij verzonden.

Bewaartermijnen
Bij Simoon bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Het bewaartermijn van dossiers is 15 jaar of zoveel langer als nodig is voor de zorg van een goed pedagoog (Artikel 34 - Beroepscode NVO 2017).

Geheimhouding
Wij hebben als pedagogen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming met anderen over jou of jouw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder jouw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met jou om deze informatieverstrekking met jou te bespreken.

Rechten van u en uw kinderen
Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit.
Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen.
Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.

Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

Jouw rechten
Je hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht je in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kun je ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Ben je het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kun je ons verzoeken een eigen verklaring (jouw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook heb je het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) jouw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op jouw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van jouw kinderen, worden geschaad, kunnen wij jouw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bij Simoon neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@bijsimoon.nl.

Wijzigingen
Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacy beleid te wijzigen.
De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Contactgegevens
www.bijsimoon.nl
Bernard Zweersstraat 5
2353KZ Leiderdorp
+31653659537
info@bijsimoon.nl

KvK nummer: 74048457

Vragen over deze privacyverklaring?
Bij vragen, klachten of verzoeken kun je contact opnemen met mij via info@bijsimoon.nl.